Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste
Laadittu: 20.3.2017

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta sovelletaan Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen tuottaman Kuntalaisen terveyskanava - palvelun käytön yhteydessä kerättävien ja käsiteltävien henkilötietojen käyttöön.

1. Rekisterin pitäjä

Kangasalan sosiaali- ja terveystoimi
Sosiaali- ja terveyskeskus
PL 50
36201 Kangasala
Puh. 03 5655 3000

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kangasalan sosiaali- ja terveystoimi
Rekisteri vastaava, johtava ylilääkäri ( vs. JYL Riitta Siiskonen)
Tietosuojavastaava, hoitotyön johtaja Elina Rissa
Herttualantie 28, 36200 Kangasala

3. Rekisterin nimi

Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen Kuntalaisen Terveyskanava -palvelun potilasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttö

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröityneen käyttäjän antamia henkilötietoja (nimi ja henkilötunnus) ja käyttäjän palvelun käyttöä koskevia tietoja henkilörekisteriin. Rekisterin tarkoituksena on palvelun käytön mahdollistaminen sekä yhteydenpito käyttäjän kanssa palveluun liittyvissä asioissa. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

Palvelun käyttöönoton yhteydessä antamansa suostumuksen perusteella käyttäjän antamia tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sosiaali- ja terveyspalveluiden ja käyttäjän välisen potilassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjästä keräämiään tietoja ulkopuolisille ilman laissa olevaa perustetta. Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään rekisterinpitäjä noudattaa henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa.

5. Rekisterin tietoseloste

Käyttäjän nimi, henkilötunnus ym. perustiedot sekä käyttäjän itse ylläpitämät terveystiedot (verenpaine, verensokeri ym. mittaustulokset) ja sähköisiin lomakekyselyihin antamat vastaukset. Palvelussa käyttäjällä on mahdollisuus tarkastella omia terveystietojaan, jotka on kirjattu ja joita ylläpidetään Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen potilasrekisterissä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin haetaan säännöllisesti Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen potilastietojärjestelmään lisätyt, muutetut ja poistetut käyttäjäkohtaiset tiedot. Käyttäjällä on mahdollisuus itse ylläpitää osaa tiedoista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta pois lukien laissa säädetyt erityistilanteet. Ottamalla palvelun käyttöön käyttäjä antaa suostumuksen siihen, että Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen ammattilainen voi katsoa käyttäjän Terveyskanava -tilillä olevia tietoja ylläpitääkseen hoitoseurantaa. Tiedot tallennetaan tietoturvalliselle palvelimelle, joka sijaitsee Suomessa. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksilla. Tämän lisäksi:

Käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin, ja niiden käyttöä valvotaan. Tietojen käyttöoikeudet myönnetään työtehtäväkohtaisesti. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Palvelimet, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteutuminen

Henkilöllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot (HeTiL 26 §). Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä ja se voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa. Epäämisperusteena voi olla esimerkiksi, että tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa jonkun muun oikeuksille (HetiL 27 §).

Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana toteutettuna. Tarkastuspyyntö osoitetaan Kangasalan sosiaali- ja terveystoimen tietosuojavastaavalle.

Henkilöllä on mahdollisuus kirjautua milloin vain omalle Medinet -tililleen ja tarkastaa itseään koskevat palveluun tallennetut tiedot.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Korjauspyyntö tehdään henkilökohtaisen käynnin yhteydessä taikka omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Korjauspyyntö osoitetaan johtavalle ylilääkärille ja hän tai hänen määrittelemänsä henkilö päättää käsittelystä.

Virheelliset, vanhentuneet tai puutteelliset henkilötiedot korjataan. Mikäli korjauksia ei ole mahdollista tehdä, toimitetaan korjauspyynnön tekijälle aiheesta kirjallinen vastine.

Henkilöllä on mahdollisuus rajoitetuin osin korjata ja muuttaa Medinet -palveluun itse kirjaamiaan tietoja kirjautumalla omalle Medinet -tililleen.